Search username changesTable is sorted by last found.
UserID Old username New username Found at *
444022225 arnela_otaky verunya_sladkoezhkova 2020-02-14 09:39:13 AM PST