Search username changesTable is sorted by last found.
UserID Old username New username Found at *
116933801 vasya_huyasya chuvashpepe 2019-01-11 12:24:23 PM PST
116933801 wiesniak_pl vasya_huyasya 2018-06-18 09:52:16 AM PDT