Search username changesTable is sorted by last found.
UserID Old username New username Found at *
109242785 chelotmaster nuzhnovich 2019-02-11 09:21:29 AM PST
118868514 nuzhnovich nuzhnovv 2017-10-14 04:14:27 AM PDT