Search username changes

Table is sorted by last found.
UserID Old username New username Found at *
164532443 jokurxbg xjokurv 2018-12-06 04:34:46 PM PST
164532443 jokurxcakes jokurxbg 2018-09-23 10:05:47 PM PDT
164532443 jokurxagnarr jokurxcakes 2018-03-19 09:44:48 PM PDT